1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych świadczonych przez firmę Id Group Ireneusz Szyk z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barcelońskiej 37A.

 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejsze warunki świadczenia usług hostingowych.

  2. Zleceniobiorca - firma Id Group Ireneusz Szyk z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barcelońskiej 37A.

  3. Zleceniodawca - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  4. Hosting – udostępnienie części systemów informatycznych Zleceniobiorcy umożliwiający zdalny dostęp do danych lub systemów Zleceniodawcy.

  5. Powierzenie danych – ulokowanie danych Zleceniodawcy na serwerach zleceniobiorcy.

  6. Umowa hostingowa – zobowiązania zawarte na warunkach Regulaminu przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę poprzez terminowe i w całości opłacenie przez Zleceniobiorcę faktury VAT wystawionej przez Zleceniodawcę, powstałe z chwilą zaksięgowania płatności, chyba, że odrębna umowa w formie pisemnej stanowi inaczej. Faktura VAT może regulować okres trwania Umowy hostingowej lub jej zakres.

 3. Obowiązki Zleceniobiorcy

  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania cyklicznych kopi bezpieczeństwa Powierzonych danych w sposób sobie znany i na nośniki, które uważa za właściwe.

  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

  3. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Hosting w czasie trwania umowy hostingowej.

  4. Zleceniobiorca ma obowiązek udostępnić dane Zleceniodawcy po uprzednim wniosku pisemnym Zleceniodawcy, chyba, że forma ustna nie budzi wątpliwości co do osoby reprezentującej Zleceniodawcę.

  5. Po wydaniu danych Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze bezpieczeństwo wydanych danych.

 4. Obowiązki Zleceniodawcy

  1. Zleceniodawca publikuje dane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Zleceniodawca ma obowiązek nie udostępniać haseł do kont osobom mogącym uszkodzić lub usunąć powierzone dane działając na szkodę Zleceniodawcy lub zleceniobiorcy.

  3. Zleceniodawca ma obowiązek natychmiast powiadomić Zleceniobiorcę o podejrzeniu kradzieży danych z chwilą uzyskania takiego podejrzenia.

 5. Odstąpienie od umowy

  1. Odstąpienie od Umowy hostingu możliwe jest jedynie w formie pisemnej.

  2. Z chwilą odstąpienia od Umowy hostingu przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych.

 6. Reklamacje

  1. Zleceniodawca powierza dane na własną odpowiedzialność.

  2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do składania reklamacji.

  3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@idgroup.biz.

 7. Polityka prywatności

  1. Administratorem powierzonych danych jest Zleceniobiorca.

  2. Zleceniobiorca zapewnia ochronę danych powierzonych przez Zleceniodawcę i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Zleceniobiorca przetwarza powierzone dane wyłącznie w celu obsługi Zleceniodawcy.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować aktualnie obowiązujący regulamin.

  2. Prawem właściwym dla Usługi jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy hostingowej rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.