1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady dystrybucji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez firmę Id Group Ireneusz Szyk z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barcelońskiej 37A.

 2. Definicje

  1. Regulamin - niniejsze Ogólne warunki dystrybucji oprogramowania.

  2. Sprzedawca - firma Id Group Ireneusz Szyk z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barcelońskiej 37A.

  3. Nabywca - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  4. Strona www - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.idgroup.biz.

  5. Oprogramowanie - programy komputerowe udostępnione na Stronie www zrealizowany przez Sprzedawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.).

  6. Usługa - nabycie praw do użytkowania Oprogramowania oraz opcjonalne wsparcie techniczne związane z wdrożeniem go.

  7. Cennik - cennik towarów i usług zamieszczony na Stronie www.

 3. Dystrybucja Oprogramowania

  1. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do Oprogramowania.

  2. Sprzedawca oferuje opcjonalne wsparcie techniczne. Stałe wsparcie techniczne Oprogramowania objęte jest odrębną umową.

  3. Nabywca nabywając Oprogramowanie nabywa prawo do jego użytkowania zgodnie z warunkami licencji dołączonymi do oprogramowania i zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Warunki użytkowania Oprogramowania

  1. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  2. Nabywca może używać Oprogramowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami licencji do niego dołączonymi.

  3. Nabywca nie ma prawa do modyfikacji Oprogramowania.

  4. Nabywca nie ma prawa do redystrybucji Oprogramowania chyba że prawo do redystrybucji jest objęte odrębną umową.

 5. Odpowiedzialność

  1. Nabywca może za darmo zapoznać się z wersją demonstracyjną Oprogramowania w celu ustalenia jego jakości i przydatności.

  2. Nabywca używa Oprogramowania na własną odpowiedzialność.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego użycia oprogramowania.

 6. Reklamacje

  1. Nabywcy przysługuje prawo do składania reklamacji.

  2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@idgroup.biz.

 7. Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.

  2. Sprzedawca zapewnia ochronę danych powierzonych przez Nabywcę i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Sprzedawca przetwarza powierzone dane wyłącznie w celu obsługi Nabywcy.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Nabywca jest zobowiązany stosować aktualnie obowiązujący regulamin.

  2. Prawem właściwym dla Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem Usługi rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.